1. delavnica

Submitted by oki on Ned, 05/22/2022 - 12:16

PRVI DEL – REFLEKSIJA/POGLED NAPREJ

Na delavnici se pogovorite o pričakovanjih, ciljih in namenu sodelovanja vašega VIZ v projektu Dvig digitalne kompetentnosti ter odgovorite na vprašanja.

 

Odgovori v obsegu do 10 povedi.

Ocenite smiselno rabo digitalnih tehnologij in raven digitalnih kompetenc (strokovnih delavcev in učečih se) na vašem VIZ.

V sodobni tehnološko razviti družbi je stalno strokovno izpopolnjevanje za dvig znanj s področja računalništva in informatike nujno tudi, in še zlasti, za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, zato je po moje vključitev šole v projekt Dvig digitalne kompetence modra, aktualna in podjetna odločitev. Na naši šoli bi se bilo dobro temeljito posvetiti analizi aktualnega stanja: nimamo še jasne slike o tem, kako smiselno zaposleni uporabljamo digitalno tehnologijo pri vzgojnoizobraževalnem delu, niti ni jasna trenutna raven digitalnih kompetenc. Za takšno analizo do sedaj nismo uporabljali posebnega orodja, učitelji so se učili večinoma samoiniciativno oziroma na izobraževanjih, ki so jih ponujale institucije slovenskega javnega šolske sistema (več učiteljev se je npr. vključevalo v Arnesove seminarje). Nasplošno šola sledi potrebam časa tudi na področju digitalnih kompetenc, kar se je npr. izkazalo v času pouka na daljavo, saj smo uspeli voditi pouk na daljavo od prvega dne marca 2020 naprej.

Kako želite izboljšati uporabo digitalnih tehnologij v namene pedagoškega procesa na vašem VIZ?

 Digitalne tehnologije bi si želeli uporabljati pri vseh izzivih vzgojnoizobraževalnega dela, pri katerih bi bil končni izid boljši, kot če digitalnih tehnologij ne bi uporabljali. To pomeni, da bi načrtovali in izvajali pouk tako, da bi bil z uporabo digitalnih tehnologij učinkovitejši in zanimivejši: npr. z digitalnimi tehnološkimi orodji učitelj lažje omogoči sodelovanje pri pouku vsem dijakom, enostavno se lahko organizira simultano učenje, dijaki vidijo delo drug drugega, lahko ga analizirajo, vrednotijo, sodelujejo; digitalna tehnologija omogoča hitro, enostavno in prosto dostopanje do bogatih izobraževalnih gradiv, izjemne možnosti se ponujajo pri vzpodbujanju ustvarjalnosti, reševanju problemov. Digitalne tehnologije bi si želeli uporabljati tudi na razrednih urah, pri obveznih izbirnih vsebinah, reševanju komunikacijski zadreg na vseh ravneh.

Oblikujte vsaj tri strateške cilje oz. kazalnike, ki jih želite doseči z vključitvijo v projekt.

1. Šola si zastavi jasne kratkoročne in dolgoročne cilje razvijanja digitalnih kompetenc: dolgoročne cilje vključi v vizijo šole, kratkoročne pa v letni delovni načrt šole (avgusta 2022).

2. Vsak učitelj na šoli načrtno vpelje uporabo digitalnih tehnologij v določen, skupno dogovorjen, del svojega pouka, pri čemer upošteva cilje učnega načrta svojega predmeta. Te cilje zapiše v svoj letni delovni načrt za predmet, ki ga poučuje.

3. V šolskem letu se izvede en vsešolski projekt – en dan pouka, znotraj katerega se na skupni ravni rešuje »nek problem« (npr. enega od ciljev trajnostnega razvoja, mogoče skrb za zdravje) s pomočjo digitalnih tehnologij.

Izobraževanje za dvih digitalnih kompetenc učiteljev naj postane stalnica (vsaj eno skupno izobraževanje na leto).

Kako boste ugotavljali, ali ste dosegli te strateške cilje?

Dogovorili bi se za merila uspešnosti, in sicer glede na zastavljene cilje. Cilji naj bodo dovolj operativni, da bi iz njih lahko izpeljali merila, po katerih bi vedeli, ali nam je uspelo. Zapis ciljev v načrte šole in posameznih predmetov ni težko preveriti, natančno pa bi se morali dogovoriti, kako bomo vedeli, ali je posamezni predmet dosegel svoje cilje ali smo kot šola dosegli želeno stanje. Merila uspešnosti oblikujemo na skupni konferenci: če bo nek učitelj v svoj predmet vključil npr. cilj razvijanje ustvarjalnosti pri dijakih s pomočjo digitalnih tehnologij, bo določil, kako bo vedel, ali so dijaki zaradi uporabe digitalnih tehnologij res ustvarjalnejši.

Kateri so po vašem mnenju/presoji ključni elementi digitalne strategije za vaš VIZ?

 

Primer digitalnih strategij:

https://www.hrusevec.si/Digitalna-strategija-sole

Ustvariti ustrezne temelje za digitalno poučevanje. Primerna oprema in stalno izobraževanje učiteljev.

DRUGI DEL - Uporaba spletnih učnih okolij na VIZ

Spletna učna okolja LMS (Learning Management System) omogočajo povezovanje učiteljev in učečih se v spletnem okolju. V projektnem timu se pogovorite o uporabi spletnih učnih okolij na vašem VIZ in glede na vašo presojo odgovorite na naslednja vprašanja.

  1. Kolikšen delež strokovnih delavcev na vašem VIZ uporablja spletno učno okolje?

 

0%

25%

50%

75%

100%

Kateri profili strokovnih delavcev najpogosteje uporabljajo to učno spletno okolje

Arnes Učilnice - Moodle

 

 

 

 

 

x

 

Zoom

 

 

 

 

 

x

 

Drugo (navedite katero)

 

 

 

 

 

 

  1. Kako pogosto strokovni delavci na vašem VIZ uporabljajo spletno učno okolje:

 

nikoli

samo v času pouka na daljavo

nekajkrat na mesec

 

nekajkrat na teden

 

vsak dan

Arnes Učilnice - Moodle

 

 

x

x

x

 

Zoom

 

 

x

x

x

 

Drugo (navedite kaj)

 

 

 

 

 

  1. Kako so (v povprečju) strokovni delavci vešči uporabe spletnega učnega okolja?

 

zelo vešči, praktično nihče nima težav pri uporabi

vešči, nekateri imajo nekaj težav pri uporabi

 

ne preveč vešči, precej jih potrebuje podporo pri uporabi

 

 

niso vešči, večina potrebuje podporo pri uporabi

 

Arnes Učilnice - Moodle

 

 

x

 

 

Zoom

 

 

x

 

 

Drugo (navedite katero)

 

 

 

 

Ocenite, v katere namene za učeče se uporabljajo strokovni delavci izbrana spletna učna okolja

 

Nikoli

Samo v času pouka na daljavo

Občasno

Redno

Za ponazoritev navedite najbolj tipične primere uporabe

Objava gradiv

 

x

x

 

Vaje, snov, gradiva, učni listi

Obveščanje

 

x

x

 

Objava gradiv

Naloge

 

x

x

 

Domače naloge, kvizi

Videokonferenčna srečanja

 

x

x

 

Srečanje z dijaki iz različnih razredov

Spremljanje dela

 

x

 

 

Arhiv nalog

Podajanje povratnih informacij

 

 

x

 

Komentar poleg nalog

Sodelovanje in soustvarjanje

 

 

x

 

Priprava na tekmovanje

Medvrstniško vrednotenje

 

x

 

 

Ocenjevanje izdelkov sošolcev

Preverjanje znanja

 

x

 

 

Kvizi, eseji

Ocenjevanje znanja

 

 

 

 

Ustno na Zoomu

Uporaba učnih analitik

x

 

 

 

 

TRETJI DEL - Reflektivna praksa posameznega člana

V projektnem timu izmenjajte vaše izkušnje, znanja o uporabi digitalnih tehnologij v pedagoškem procesu. Nato naj vsak član izbere svoje močne digitalne kompetence posameznih področji in pri izbiri navede primere za ponazoritev.

 

 

Ime

Priimek

e- naslov

Predmet

Vpišite najmočnejše področje posameznega člana (dodajte številko iz spodnjega šifranta) in dodajte primer, s katerim utemeljuje svojo izbiro:

Ravnatelj

 

 

 

 

 

 

učitelj 1 – VODJA

 

Igor

Kralj

oki@gpiran.si

INF

6. 1 Informacijska in medijska pismenost

6. 2 Digitalno komuniciranje in sodelovanje
moodle orodja, mail,

6. 3 Izdelovanje digitalnih vsebin

Moodle, Drupal, Office programi, Inkscape, GIMP, OpenShot...

učitelj 2

 

Matija

Primožič

matija.primozic@guest.arnes.si

MAT

 

učitelj 3

 

Marsell

Marinšek

marsell.marinsek@guest.arnes.si

Laborant

Menim, da dokaj dobro poznam področje digitalnega komuniciranja in sodelovanja - 6.2. Področje komunikacijskih tehnologij me zanima že od malega in kot radioamater svojo radovednost usmerjam na različne možne načine komuniciranja. Tako sem preizkusil tudi večino videokonferenčnih orodij ter pomagal kolegom pri nameščanju in uporabi aplikacij.

 

 

učitelj 4

 

Marjeta

Stegelj

marjetka@gpiran.si

SLO

1.3 Reflektivna praksa: (s spletno anketo, npr. 1 ka anketo preverjam odnos do znanja, razumevanje ciljev ipd.)

Vpišite število strokovnih delavcev vašem VIZ-u

 

POKLICNO DELOVANJE

1. 1 Organizacijsko komuniciranje

 

1. 2 Strokovno sodelovanje

 

1. 3 Reflektivna praksa

 

1. 4 Digitalno stalno strokovno spopolnjevanje

DIGITALNI VIRI

2. 1 Izbiranje digitalnih virov

 

2. 2 Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov

 

2. 3 Upravljanje zaščita in deljenje digitalnih virov

POUČEVENJE IN UČENJE

3. 1 Poučevanje

 

3. 2 Vodenje

 

3. 3 Sodelovalno učenje

 

3. 4 Samouravnavanje učenja

VREDNOTENJE

4. 1 Strategije vrednotenja

 

4. 2 Analiza dokazov

 

4. 3 Povratne informacije

OPOLNOMOČENJE

5. 1 Dostopnost in vključenost

 

5. 2 Diferenecijacija in personalizacija

 

5. 3 Aktivno vključevanje

VODENJE IN PODPORA PRI PRIDOBIVANJU DIGITALNIH KOMPETENC

6. 1 Informacijska in medijska pismenost

6. 2 Digitalno komuniciranje in sodelovanje

6. 3 Izdelovanje digitalnih vsebin

6. 4 Odgovorna raba