Ukrepi za dvig digitalne kompetentnosti

Submitted by oki on Sre, 04/20/2022 - 18:54

Poročili ankete SELFIE izvedeni pri kraju šolskega leta 2021/22

Ukrepi sledijo po področjih iz ankete SELFIE.

Področje A. Vodenje

Vprašanja na tem področju se nanašajo na vlogo vodenja pri vključevanju digitalnih tehnologij v šole
za namene poučevanja in učenja. Imamo digitalno strategije šole, v kateri učitelji že aktivno sodelujejo z udeležbo na ITK izobraževanjih.

Tri izobraževanja smo že izvedli:

 1. Spletne učilnice Moodle (izvajalec ZRSS)
 2. Video portal in montaža videa (izvajalec ZRSS)
 3. Enostavne ankete (izvajalec ZRSS)

Do konca šolskega leta bomo izpeljali vsaj še sedem izobraževanj z vsaj desetimi udeleženci.

Področje B. Sodelovanje in mreženje

Za izboljšanje stanja na področju kulture sodelovanja in komuniciranja

 • za dvig komunikacije tako med učitelji, kot med učenci, smo postavitev nov elektronski komunikacijski kanal. Izbrali smo sistem za socialno omrežje (SNS Social Network System), ki omogočajo enostavno in pregledno komunikacijo in je tako primeren za diskusije, debate, pomoč... Socialna omrežja ljudje poznajo, saj jih večina uporablja, tako da ne potrebujejo dodatne izobrazbe. Poskrbeti je potrebno, da aktiviramo članstvo, da so na socialnem omrežju smiselne vsebine.

Področje C: Infrastruktura in oprema

Zavedajmo se, da le primerna, zanesljiva in varna infrastruktura omogoča in olajšuje inovativne prakse poučevanja, učenja in preverjanja. Zahteva pa tudi vešče uporabnike.

Potrebno je obveščanje vseh udeležencev v ViZ procesu o stanju el. infrastrukture in opreme v zavodu.

Stanje ITK opreme v zavodu v začetku šolskega leta 2022/23:

 • enote zavoda so v celoti pokrite z internetom tako z žičnimi kot brezžičnimi povezavami
 • tri računalniške učilnice, s 16 namiznimi računalniki v Piranu ter s 12 in z 20 v Portorožu
 • vse učilnice so opremljene z namiznimi računalniki in projektorji, namizni računalniki so tudi v vseh kabinetih

Stanje strežniške programske opreme za namene izobraževanja v zavodu v začetku šolskega leta 2022/23:

 • spletne učilnice Moodle za gimnazijo, pomorsko in pomorske tečaje
 • sistem za socialno omrežje Elgg

Ukrepi:

 • nabava dodatnih prenosnikov
 • omogočiti dijakom prinašanje svojih prenosnikov
 • omogočiti dijakom uporabo pametnih telefonov

Področje D: Stalni profesionalni razvoj

Šola spodbuja in vlaga v stalno strokovno izpopolnjevanje svojih zaposlenih na vseh ravneh. Stalno strokovno izpopolnjevanje lahko podpira razvijanje in integracijo novih načinov poučevanja in učenja, ki izkoriščajo digitalne tehnologije za boljše učne dosežke.

Vsi pedagoški delavci imajo priložnosti, da se udeležujejo programov stalnega strokovnega izpopolnjevanja na področju poučevanja in učenja z digitalnimi tehnologijami. Zavedamo se, da v času naglega razvoja ITK-a in s tem digitalizacije same družbe na vseh nivojih njenega delovanja, je zahteva po stalnem strokovnem izobraževanju toliko večja.

Učitelji se morajo stalno strokovno izpopolnjevati na dveh področjih:

 1. tehnološko področje, uporaba ITK tehnologije
 2. pedagoško metodološko področje, uporaba novih učnih strategij, ki jih ITK tehnologija omogoča oz. zahteva

Vemo, da sama tehnološka infrastruktura in orodja ne omogočajo digitaliziranje pouka. Nujne so korenite spremembe učnih strategij in udejanjanja novih prožnejših oblik učenja (glej Inovativne učne metode in procesi). Pogovarjamo se o spremembi vedenja v razredu- tako učiteljev kot učencev, vsak zahtevek k spremembi vedenja pa v človeku prvotno vodi v upor.

V šolskem letu 2021/22 smo uspešno zaključili triletni projekt FLI CREATE Erasmus+, v katerem so udeleženci razvijali digitalno pismenost in preizkušali metodo obrnjene učilnice. V letošnjem šolskem letu pričakujemo predstavitev projekta oz. obsežno poročilo, ki bo spodbudilo učitelje k diskusiji in s tem izmenjavi izkušenj.

Za potrebe večje komunikacije med učitelji za izmenjavo izkušnje s poučevanjem z digitalnimi tehnologijami, smo tudi za ta namen namestili sistem družabnega omrežja. Sistem omogoča enostavno in pregledno komunikacijo, posledično je tako primeren za diskusije in debate.

Področje E: Pedagogika: podpora in viri

Področje se nanaša na pripravo uporabe digitalnih tehnologij za učenje, in sicer s posodabljanjem obstoječih ter oblikovanjem inovativnih pedagoških in učnih praks.

Področje F: Pedagogika: izvajanje v učilnici

To področje se nanaša na izvajanje digitalnih tehnologij za učenje v učilnici, in sicer s posodabljanjem obstoječih ter oblikovanjem inovativnih pedagoških in učnih praks.

Področje G: Prakse vrednotenja oz. preverjanja

To področje se navezuje na ukrepe, o katerih bi šole lahko razmislile, da bi postopoma prešle s tradicionalnega vrednotenja na celovitejši repertoar praks. Ta repertoar bi lahko vključeval prakse vrednotenja, ki jih omogoča tehnologija in ki so osredotočene na učence, individualizirane ter izvirne.

Področje H: Digitalne kompetence učencev

To področje se navezuje na sklop spretnosti, znanja in pristopov, ki učencem omogočajo samozavestno, ustvarjalno in kritično uporabo digitalnih tehnologij.

Druga področja

Dejavniki, ki zavirajo uporabo tehnologije

Dejavniki, kot so pomanjkanje financiranja, nezadostna digitalna oprema, počasen internet in omejitev šolskih prostorov niso in ne morejo biti razlog za neuporabo digitalne tehnologije pri pouku. Šola je v zadostni meri opremljena z vso digitalno infrastrukturo in opremo ter skupaj z osebnimi digitalnimi pripomočki učencev omogoča materialne pogoje za izvedbo pouka v smeri digitalnega izobraževanja. Šola tudi ima in nudi sredstva za plačilo dodatnih izobraževanj učiteljev. Problem ni v materialnih zahtevah digitalnega izobraževanja, temveč v pomanjkanju volje učiteljev do korenitih sprememb dela v razredu, kar digitalno izobraževanje tudi zahteva.

Dejavniki, kot so tehnična podpora je omejena ali pa jo sploh ni, pomanjkanje časa za učitelje, nizka raven digitalnih kompetenc učiteljev tudi ne morejo biti in ne bodo razlog za neuporabo digitalne tehnologij pri pouku. Konec koncev je sama navzočnost digitalne tehnologije v šolah stara 20 in več let, torej že več kot polovico delovne dobe posameznika. Vprašat se moramo, kaj posameznikom, ki v vseh teh letih niso uspeli spraviti svojih digitalnih kompetenc na ustrezen nivo, ni jasno? Morda pa tem posameznikom ni jasno to, da v digitalnem svetu vse piše- le prebrati je potrebno.