Digitalne kompentence

Submitted by oki on Sre, 04/20/2022 - 20:22

Definicija digitalne pismenosti Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo – UNESCO (Law et al., 2018, str. 6): »Digitalna pismenost je sposobnost varnega in ustreznega dostopa, upravljanja, razumevanja, vključevanja, komuniciranja, vrednotenja in ustvarjanja informacij z digitalnimi tehnologijami za potrebe zaposlovanja, dostojnega delovnega mesta in podjetništva. Vključuje kompetence, ki jih na različne načine imenujemo računalniška pismenost, IKT pismenost, informacijska pismenost in medijska pismenost.«

Izraz informacijko-komunikacijska tehnologija oz. IKT se počasi opušča v korist splošnejšega izraza digitalna tehnologija oz. DT

Evropski politični okvir opredeljuje digitalne kompetence kot eno ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja. Digitalno kompetenco opredeljuje kot samozavestna, kritična in odgovorna uporaba digitalnih tehnologij ter interakcija z njimi za učenje, delo in participacijo v družbi.(https://www.eurydice.si/publikacije/Prelet-politik_Digitalno-izobrazevanje-v-soli-v-Evropi.pdf)

Podroben opis digitalnih kompetenc je v evropskem Okviru digitalnih kompetenc za državljane, poznanem kot DigCamp. V okviru so navedene kompetence, ki jih potrebujejo vsi državljani v hitro razvijajoči se digitalni družbi. Enaindvajset digitalnih kom-
petenc je razdeljenih na pet področij:

 • informacijska pismenost,
 • komunikacija in sodelovanje,
 • izdelovanje digitalnih vsebin,
 • varnost in
 • reševanje problemov.

Digitalne kompetence (http://www.drustvo-portret.si/moduli/kriticno-razmisljanje/):

 • Informacijska in podatkovna pismenost
 • Znanje brskanja, iskanja, vrednotenja, shranjevanja in filtriranja podatkov
 • Komunikacija in sodelovanje
 • Ustvarjanje vsebin
 • Varnost
 • Reševanje problemov

DigComp 2.1 (https://digital-skills-jobs.europa.eu/en)

DigComp 2.1 je evropski okvir digitalnih kompetenc za državljane (Carretero et al., 2017), ki opisuje kaj pomeni biti
digitalno kompetenten. Uporablja se lahko v različnih sektorjih, disciplinah in sistemih za spodbujanje razvoja
digitalnih kompetenc. Okvir opredeljuje 21 kompetenc, porazdeljenih v 5 glavnih področij kompetenc, kar ponazarja
tudi tabela (Tabela 1). Za vsako kompetenco je opredeljenih 8 ravni doseganja kompetenc s primeri rabe za področje
izobraževanja in zaposlovanja. Podane so tudi 4 makro ravni: raven nebogljenosti, preživitvena raven, raven
premagovanja ovir in raven mojstrstva, v katere se preslika 8 ravni doseganja kompetenc. Ravni so povezane z
Bloomovo taksonomijo učnih dosežkov.
Področje kompetenc in pripadajoče kompetence ogrodja DigComp 2.1
Področje kompetenc in pripadajoče kompetence:
1 Informacijska pismenost
1.1 Brskanje, iskanje in izbiranje podatkov, informacij in digitalnih vsebin
1.2 Vrednotenje podatkov, informacij in digitalnih vsebin
1.3 Upravljanje s podatki, informacijami in digitalnimi vsebinami
2 Komuniciranje in sodelovanje
2.1 Sporazumevanje z uporabo digitalnih tehnologij
2.2 Deljenje z uporabo digitalnih tehnologij
2.3 Prizadevno državljanstvo z uporabo digitalnih tehnologij
2.4 Sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij
2.5 Spletni bonton
2.6 Upravljanje z digitalno identiteto
3 Izdelovanje digitalnih vsebin
3.1 Razvoj digitalnih vsebin
3.2 Umeščanje in poustvarjanje digitalnih vsebin

Orodje za samoevalvacijo za okvir DigComp: https://www.digcomptest.eu/index.php?pg=facaSeuTeste

DigComp ponuja jasen pogled na širok nabor znanj, veščin in odnosa povezanega z uporabo digitalnih naprav in storitev, ki so potrebne za vključenost v današnjo družbo. Uporablja se lahko za ocenjevanje prednosti in slabosti na tem področju in odkrivanje priložnosti za izboljšanje.

Tudi v Sloveniji imamo že od leta 2016 slovensko digitalno koalicijo - digitalna.si (Digitalna Slovenija, 2019), ki ima
posebno strateško skupino za digitalne kompetence v izobraževanju.

Razlikovanje med učenjem in razvojem je osrednjega pomena za razumevanje digitalizacije in digitalne preobrazbe v šolah(3).

Toliko govora o digitalnih kopetencah, pa DigComp itd. Morda bi bilo bolje razmišljati o aplikacijah, katerih naj bi bil učitelj vešč. Od osnovnih, kot je elek. komunikacija, pisarniški programi, za pripravo digitalnih vsebin še grafiko in video,  pa spletne aplikacije kot je Moodle in H5p..., do specifičnih programov za sam predmet. Veselo na učenje.

 1. http://www.drustvo-portret.si/moduli/kriticno-razmisljanje/
 2. https://journal.doba.si/RePEc/pdf/13_2021_1_Digital.pdf
 3. https://www.researchgate.net/profile/Josef-Siljebo/publication/347444035_Digitalization_and_digital_transformation_in_schools_a_challenge_to_educational_theory/links/5fdc609e92851c13fe96ae49/Digitalization-and-digital-transformation-in-schools-a-challenge-to-educational-theory.pdf?origin=publication_detail

Komentarji

Pristopi učečih k učenju na daljavo: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/elearning/how-to-excel-on-online-learning-10-study-tips-for-online-students/